Lichtspuren Staatstheater Braunschweig

Lights on Staatstheater

Lichtspuren Staatstheater Braunschweig

Langzeitbelichtung am Staatstheater Braunschweig